Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II

Projekt objęty jest dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i działania 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Wnioskodawcą i Beneficjentem przedmiotowego projektu jest Gmina Miasto Szczecin. Dodatkowo podmiotem odpowiedzialnym za rzeczową realizację projektu będzie Spółka Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. występująca w roli inwestora zastępczego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Szczecina poprzez poprawę stanu technicznego tras tramwajowych w mieście.

Realizacja celu głównego możliwa będzie poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

 • skrócenie czasu podróży,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wzrost poziomu bezpieczeństwa w komunikacji,
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko (akustyczne i atmosferyczne),
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na klimat,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji i utrzymania infrastruktury.

Wzrost atrakcyjności transportu szynowego osiągnięty poprzez skrócenie czasu przejazdu i poprawę jego komfortu przełoży się na przejęcie pasażerów z transportu indywidualnego, a tym samym zmniejszy się negatywny wpływ transportu na środowisko i warunki życia mieszkańców. Wykorzystywanie niskoemisyjnego transportu jakim jest transport tramwajowy wzrośnie. Realizacja projektu wpłynie również na osiągnięcie zakładanego w ramach projektu wskaźnika rezultatu.

W ramach przedsięwzięcia zostaną przebudowane newralgiczne, z bardzo dużym obciążeniem ruchu kołowego i pieszego ciągi komunikacyjne miasta, po których poruszają się tramwaje.

Przebudowa torowisk umożliwi połączenie już wyremontowanych torowisk w jedną spójną sieć tras tramwajowych, wykonanych przy użyciu nowoczesnych i zaawansowanych technologii o wysokich parametrach eksploatacyjnych.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

 1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną:
 1.  w ciągu al. Niepodległości – pl. Żołnierza Polskiego – al. Wyzwolenia – pl. Rodła do Ronda Giedroycia.
 2. w ciągu ul. Kołłątaja- ul. Asnyka – pętla Niebuszewo.
 3. w ciągu pl. Żołnierza Polskiego – pl. Hołdu Pruskiego
  – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła).
 1. Rozbudowa i przebudowa układu drogowego al. Powstańców Wielkopolskich dla zadania pn.”Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli.
 2.  Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Weleckie na wysokości ul.: Podwale – ul. Kolumba – Chmielewskiego – Smolańska – Budziszyńska – do rozjazdów przed pętlą Pomorzany oraz w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego – pl. Ratuszowy – ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel wraz z dodatkowa relacją pod wiaduktem
 1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów.
 2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego.
 3. Remont podstacji prostownikowej Kolumba.
 4. Budowa podstacji prostownikowej Chmielewskiego.
 5. Remont podstacji prostownikowej Kaszubska

Długość istniejących torowisk w Szczecinie wynosi 118,74 km toru pojedynczego. Długość torowisk objętych projektem 25,79 km toru pojedynczego co stanowi 21,7% długości istniejących torowisk w Szczecinie. Skala przedsięwzięcia podyktowana została potrzebami w zakresie przebudowy i modernizacji torowisk, określonymi w wyniku oceny ich stanu technicznego oraz możliwościami finansowymi i organizacyjnymi miasta. Przebudowę torowisk tramwajowych w ciągu ulic m. Szczecina planuje się jako torowiska tramwajowe - podsypkowe i bezpodsypkowe oraz zabudowane i niezabudowane.

Inwestycja ma na celu przebudowę warstwy wierzchniej torowiska jak i części stanowiącej podtorze. Zostaną przeprowadzone także prace związane z przebudową odwodnienia oraz wymianą nawierzchni w obrębie torowisk, w tym przejazdów. Przebudowana zostanie również sieć trakcyjna.