Przebudowa ul. Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z budową torowiska i pętli tramwajowej

Przebudowa ul. Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z budową torowiska i pętli tramwajowej realizowana jest jako jedno z zadań w ramach projektu „Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie”. Projekt objęty jest dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i działania 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, którego beneficjentem jest Gmina Miasto Szczecin.

Przebudowa ul. Szafera obejmuje odcinek od włączenia istniejącej ul. Szafera do Al. Wojska Polskiego (obecnie realizowane) do skrzyżowania z ul. Romera – długość ok. 1,2km. Budowa zakłada wykonanie drogi o 2 jezdniach szerokości, każda jezdnia o 2 pasach ruchu, z torowiskiem tramwajowym dwukierunkowym w pasie dzielącym. Torowisko zabudowane, umożliwiające poruszanie się autobusów komunikacji miejskiej.  Wzdłuż drogi przewidziane jest wykonanie obustronnych chodników i dróg rowerowych. Jezdnie i drogi rowerowe zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej, chodniki, nawierzchnie placów, zjazdy i separacje z elementów betonowych.

Nowa pętla tramwajowo-autobusowa przy ul. Szafera w pobliżu hali widowiskowo-sportowej posiadać będzie cztery perony tramwajowe długości 90m każdy. Wjazd autobusów na pętlę odbywał się będzie odwrotnie w stosunku do ruchu tramwajowego. W obrębie pętli, po stronie wschodniej stanowisk postojowych dla autobusów, zaplanowano teren o funkcji obsługująco-rekreacyjnej, na którym znajdzie się budynek socjalny z kasami biletowymi, parking Bike & Ride na 36 stanowisk rowerowych, elementy małej architektury i zieleni. Po zachodniej stronie pętli znajdzie się parking dla samochodów osobowych na 141 stanowisk, w tym 7 stanowisk dla osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja oraz przyjęte rozwiązania projektowe pętli tramwajowo- autobusowej wraz z parkingiem zostały dobrane w taki sposób, by zachęcić do zamiany środka transportu z pojazdu samochodowego na transport publiczny. Ponadto w celu optymalnego skomunikowania hali widowiskowo-sportowej oraz pętli tramwajowo-autobusowej z nowoprojektowaną ulicą Szafera zaprojektowano skrzyżowanie typu rondo z dwoma pasami ruchu, którego zadaniem jest przyjęcie wzmożonego ruchu pojazdów wjeżdżających lub wyjeżdżających z przedmiotowego obszaru.

Na peronach autobusowych i tramwajowych zastosowano płytki wskaźnikowe. Dla osób z dysfunkcjami wzroku na ciągach pieszych oraz przy przejściach dla pieszych, zastosowano dwa rodzaje płytek: płytki wskaźnikowe z wypustkami koloru żółtego oraz płytki wskaźnikowe symetryczne prowadzące koloru białego. Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim przy przejściach dla pieszych, zastosowano płytki wskaźnikowe asymetryczne koloru białego.