Przebudowa ul. Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z budową torowiska i pętli tramwajowej

Przebudowa ul. Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z budową torowiska i pętli tramwajowej realizowana jest jako jedno z zadań w ramach projektu „Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie”. Projekt objęty jest dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i działania 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, którego beneficjentem jest Gmina Miasto Szczecin.

Przebudowa ul. Szafera obejmuje odcinek od włączenia istniejącej ul. Szafera do Al. Wojska Polskiego (obecnie realizowane) do skrzyżowania z ul. Romera – długość ok. 1,2km. Budowa zakłada wykonanie drogi o 2 jezdniach szerokości, każda jezdnia o 2 pasach ruchu, z torowiskiem tramwajowym dwukierunkowym w pasie dzielącym. Torowisko zabudowane, umożliwiające poruszanie się autobusów komunikacji miejskiej.  Wzdłuż drogi przewidziane jest wykonanie obustronnych chodników i dróg rowerowych. Jezdnie i drogi rowerowe zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej, chodniki, nawierzchnie placów, zjazdy i separacje z elementów betonowych.

Nowa pętla tramwajowo-autobusowa przy ul. Szafera w pobliżu hali widowiskowo-sportowej posiadać będzie cztery perony tramwajowe długości 90m każdy. Wjazd autobusów na pętlę odbywał się będzie odwrotnie w stosunku do ruchu tramwajowego. W obrębie pętli, po stronie wschodniej stanowisk postojowych dla autobusów, zaplanowano teren o funkcji obsługująco-rekreacyjnej, na którym znajdzie się budynek socjalny z kasami biletowymi, parking Bike & Ride na 36 stanowisk rowerowych, elementy małej architektury i zieleni. Po zachodniej stronie pętli znajdzie się parking dla samochodów osobowych na 141 stanowisk, w tym 7 stanowisk dla osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja oraz przyjęte rozwiązania projektowe pętli tramwajowo- autobusowej wraz z parkingiem zostały dobrane w taki sposób, by zachęcić do zamiany środka transportu z pojazdu samochodowego na transport publiczny. Ponadto w celu optymalnego skomunikowania hali widowiskowo-sportowej oraz pętli tramwajowo-autobusowej z nowoprojektowaną ulicą Szafera zaprojektowano skrzyżowanie typu rondo z dwoma pasami ruchu, którego zadaniem jest przyjęcie wzmożonego ruchu pojazdów wjeżdżających lub wyjeżdżających z przedmiotowego obszaru.

Na peronach autobusowych i tramwajowych zastosowano płytki wskaźnikowe. Dla osób z dysfunkcjami wzroku na ciągach pieszych oraz przy przejściach dla pieszych, zastosowano dwa rodzaje płytek: płytki wskaźnikowe z wypustkami koloru żółtego oraz płytki wskaźnikowe symetryczne prowadzące koloru białego. Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim przy przejściach dla pieszych, zastosowano płytki wskaźnikowe asymetryczne koloru białego.

Realizacja inwestycji została zakończona. pozwolenia na użytkowanie otrzymano dnia 15.11.2021r. a odbioru końcowego dokonano 17.11.2021 r.