Usługi przejazdu technicznego tramwajem

Zasady wykonania usługi przejazdu technicznego tramwajem przez spółkę tramwaje szczecińskie sp. z o.o.

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 1. Usługa przejazdu technicznego tramwajem po torowisku tramwajowym w Szczecinie wykonywana jest w celu oceny infrastruktury torowo – sieciowej pod kątem wartości eksploatacyjnych (współpraca taboru tramwajowego z wybudowaną/remontowaną/ przebudowaną infrastrukturą), po wykonanych pracach remontowych/budowlanych, a także w innych przypadkach wskazanych przez służby TS, w których konieczne jest sprawdzenie stanu tej infrastruktury w następstwie różnych zdarzeń. Pozytywny wynik przejazdu technicznego tramwajem nie stanowi odbioru inwestycji.
 2. Usługa obejmuje:
  1. część I – weryfikację złożonej przez wnioskodawcę dokumentacji oraz ocenę stanu infrastruktury torowo – sieciowej (pozytywne zakończenie weryfikacji części I warunkuje rozpoczęcie procedury części II),
  2. część II – przejazd techniczny tramwajem Spółki po określonym odcinku torowiska.
 3. Usługę przejazdu technicznego przeprowadza się na wniosek.
 4. Wniosek można pobrać ze strony internetowej. Do wniosku Wykonawca obowiązany jest dołączyć wymaganą przez Spółkę dokumentację.
 5.  Wniosek składa się w kancelarii Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., ul. Klonowica 5,  pok. 40,  w dniach roboczych w godzinach 7-15 lub za pośrednictwem poczty.
 6. Warunkiem przystąpienia przez Spółkę do czynności przejazdu technicznego i oceny infrastruktury torowo – sieciowej jest pozytywna weryfikacja dokumentacji, złożonej przez wnioskodawcę. W przypadku braków w dokumentacji wnioskodawca zobowiązany jest uzupełnić wskazane braki w terminie 2 dni. W przypadku nieuzupełnienia braków wniosek zostanie odrzucony, co nie wyklucza możliwości ponownego jego złożenia, jednakże wymaga uiszczenia kolejnej opłaty.
 7. Przejazd techniczny wykonywany jest – w zależności od potrzeb i okoliczności – tramwajem jednego typu lub też kolejno tramwajami różnych typów. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do możliwości bezpiecznego użytkowania torowiska tramwajowego, konieczne może okazać się powtórne przeprowadzenie przejazdu o czym decyduje jednostronnie komisja przejazdu technicznego.
 8. Wnioskodawca obowiązany jest zapewnić udział w czynnościach przejazdu technicznego upoważnionej przez niego osoby oraz kierownika budowy.
 9. Po wykonaniu usługi Spółka:
  1. wydaje wnioskodawcy egzemplarz protokołu z przejazdu technicznego z adnotacją, że przejazd techniczny zakończył się pozytywnie lub
  2. przedstawia Wnioskodawcy pisemne stanowisko informujące, że weryfikacja złożonej przez wnioskodawcę dokumentacji lub/oraz ocena stanu infrastruktury torowo – sieciowej nie pozwalają na przystąpienie do przejazdu technicznego,
  3. wydaje wnioskodawcy egzemplarz protokołu z przejazdu technicznego z adnotacją, że przejazd techniczny zakończył się negatywnie. 

II. OPŁATY 

 1. Usługa przejazdu technicznego na torowisku tramwajowym jest odpłatna.
 2. Wynagrodzenie (opłata) za wykonanie usługi wynosi:
  1. za wykonanie części I usługi – 700 zł netto,
  2. za wykonanie II części usługi – 500 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy tramwaju (od wyjazdu tramwaju z zajezdni Pogodno do jego powrotu).
 3. Kwoty wskazane powyżej powiększone są o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Zapłaty należy dokonać na rachunek bankowy Spółki lub w kasie Spółki.
 5. Wykonawca otrzyma fakturę.
 6. Termin zapłaty:
  1. za wykonanie I części usługi – płatne z góry wraz ze złożeniem wniosku,
  2. za wykonanie II części usługi – płatne po wykonaniu przejazdu technicznego, w terminie 7 dni od doręczenia wnioskodawcy faktury. 

III. TERMIN REALIZACJI 

Przewidywany termin wykonania usługi wynosi:

 1. część I – 7 dni roboczych (tj. z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia złożenia kompletnego wniosku,
 2. część II – rozpoczęcie przejazdu technicznego rozpocznie się w terminie do 3 dni roboczych po wykonaniu I części usługi z wynikiem pozytywnym (o terminie przeprowadzenia procedury przejazdu technicznego wnioskodawca zostanie poinformowany fax-em skierowanym na numer wskazany we wniosku). 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY 

 1. Wnioskodawca składa wniosek  według wzoru zamieszczonego na stronie Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. wraz z załącznikami i dowodem uiszczenia opłaty.
 2. Wniosek musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W razie potrzeby do wniosku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.
 3. Do wniosku należy dołączyć:
  1. Oświadczenie Kierownika Budowy, Inspektorów Nadzoru branży torowej, drogowej i elektroenergetycznej o zakończeniu prac na infrastrukturze tramwajowej oraz prac okołotorowych.
  2. Oświadczenie Kierownika Budowy, Inspektorów Nadzoru branży torowej dotyczące wykonania szlifowania korekcyjnego torowiska objętego wnioskiem.
  3. Eksploatacyjna dokumentacja powykonawcza:
   1. cz. torowa: pomiar toromierzem mikroprocesorowym: prześwitu, przechyłki, wichrowatości, rysunki warsztatowe krzyżownic, zwrotnic, urządzeń wyrównawczych i innych urządzeń wbudowanych w torowisko, instrukcje obsługi wraz z warunkami gwarancji urządzeń zainstalowanych na torowisku, plan powykonawczy na formatach A3 w skali 1:250 oraz w wersji elektronicznej edytowalnej zawierający: lokalizację i numerację wbudowanych szyn, lokalizację i numerację spawów, lokalizację urządzeń torowych i przytorowych (rozjazdy, urządzenia wyrównawcze, smarownice, połączenia wyrównawcze, poprzeczki, …), elementy geometrii torów, elementy odwodnienia torów, wyszarzony podkład mapowy oraz nowo wybudowane el. drogi,  lokalizację i numerację słupów trakcyjnych wg. opisu TS, przekrój konstrukcyjny w skali 1:50, szczegóły strefy przyszynowej w skali 1:10.
   2. cz. trakcyjna: plan powykonawczy w formacie papierowym i elektronicznym edytowalnym zawierający: mapę sytuacyjną sieci trakcyjnej zawierającą lokalizację i numerację obowiązującą w TS słupów trakcyjnych, rozłączników kablowych i sekcyjnych oraz odgromników, umiejscowienie przerzutników, wysokość zawieszenia sieci  – wszystkie elementy umiejscowione na wyszarzanym podkładzie mapowym, plan powykonawczy w formacie papierowym i elektronicznym edytowalnym zawierający umiejscowienie przyłączenia kabli powrotnych do torowiska wraz z ich przebiegiem na trasie torowisko – skrzynka kabli powrotnych, oraz miejsce wykonania uszynień słupów trakcyjnych wraz z przebiegiem kabli uszyniających – wszystkie elementy umiejscowione na wyszarzanym podkładzie mapowym, protokoły pomiarów wymagane w dokumentacji projektowej,
   3. kable SN 15 kV i nn 0,4 kV: plan powykonawczy w formacie papierowym i elektronicznym edytowalnym zawierający mapę sytuacyjną przebiegu kabli SN i nn z zakresie objętym inwestycją umiejscowiony na wyszarzanym podkładzie mapowym, protokoły pomiarów wymagane w dokumentacji projektowej,
   4. kable trakcyjne: plan powykonawczy w formacie papierowym i elektronicznym edytowalnym zawierający mapę sytuacyjną przebiegu kabli trakcyjnych z zakresie objętym inwestycją umiejscowiony na wyszarzanym podkładzie mapowym, protokoły pomiarów wymagane w dokumentacji projektowej,
   5. zwrotnice elektryczne: plan powykonawczy w formacie papierowym i elektronicznym edytowalnym zawierający: szczegółowy plan sytuacyjny sterowania i ogrzewania rozjazdów, mapę zawierającą lokalizację i numerację zwrotnic oraz urządzeń pomocniczych wraz z przebiegiem kabli łączących zwrotnicę ze skrzynką sterowniczą umiejscowiony na wyszarzanym podkładzie mapowym, protokoły pomiarów wymagane w dokumentacji projektowej. 

W związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie informuje, że jest administratorem zbioru danych osobowych, w którym znajdują się przekazane przez Pana/Panią dane osobowe; pełna informacja (Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych) znajduje się na stronie http://bip.ts.szczecin.pl/dokumenty/kategoria/4