Modernizacja taboru tramwajowego

Celem działania 6.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego jest „wzrost spójności komunikacyjnej i przestrzennej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez poprawę standardów transportu publicznego.”

 • Oś Priorytetowa 6 „Rozwój Funkcji Metropolitalnych”
 • Działanie 6.4 „Zintegrowany system transportu publicznego na obszarach metropolitalnych”
 • Nr projektu WND-RPZP.06.04.00-32-004/10-00
 • Umowa nr: UDA-RPZP.06.04.00-32-004/10-00

W dniu 29 lipca 2010 r. Spółka podpisała umowę nr UDA-RPZP.06.04.00-32-004/10-00 o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 6 „Rozwój Funkcji Metropolitalnych”, Działanie 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym.

Projekt nr WND-RPZP.06.04.00-32-004/10-00 dotyczy modernizacji 28 wagonów, w tym 10 wagonów typu 105N  i pochodnych (105 Na) oraz 18 wagonów typu Tatra Kt4Dt. Całkowite wydatki projektu wynoszą 24.302.039,47 zł, a wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 20.391.715,47 zł. Dofinansowanie wyniesie 14.767.713,87 zł, co stanowi 72,42%  wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny Spółki wyniesie 5.624.001,60 zł, czyli 27,58% wydatków kwalifikowalnych.

Zakres prac modernizacyjnych

Realizacja techniczna projektu obejmie okres od dnia 27 kwietnia 2011 r. do dnia 30 listopada 2013 r. 
Finansowe zakończenie realizacji nastąpi do dnia 31 grudnia 2013 r. Prace modernizacyjne prowadzone są przez pracowników Wydziału Remontowego Spółki. Materiały, urządzenia i podzespoły dostarczane są przez firmy zewnętrzne. 

Zakres prac modernizacyjnych dla tramwajów typu 105N obejmuje:

 • wymianę pudła, montaż drzwi otwieranych na zewnątrz,
 • wymianę wózków napędowych,
 • montaż klimatyzacji w kabinie motorniczego oraz nagrzewnic przedziału pasażerskiego,
 • wymianę układu głównego i sterowania wraz z przetwornicą,
 • montaż instalacji elektrycznej,
 • zainstalowanie monitoringu wagonów,
 • zainstalowanie informacji pasażerskiej,
 • wyposażenie przedziału pasażerskiego.

Zakres prac modernizacyjnych dla tramwajów typu Kt4Dt obejmuje:

 • wymianę aparatury elektrycznej rozruchu i hamowania, współpracującej z istniejącymi silnikami prądu stałego,
 • dostosowanie połączeń instalacji elektrycznej do nowego układu rozruchowego,
 • dostosowanie pulpitu motorniczego i pulpitu zakłóceń do współpracy z panelem dotykowym LCD,
 • zamontowanie gniazd międzywagonowych do łączenia wagonów w jazdę ukrotnioną,
 • zamontowanie monitoringu,
 • wymianę lamp zewnętrznych,
 • wymianę podłogi i wykładziny podłogowej w obrębie koryta kablowego,
 • przystosowanie mocowań w skrzyniach aparatowych i konstrukcji wagonu do montażu nowego układu rozruchowego wiązek kablowych,
 • malowanie wagonu w barwy obecnie obowiązujące,
 • naprawy i wymiany siedzeń pasażerskich (według potrzeb, nowe siedziska w obowiązujących barwach FLOATING GARDEN).

W 2011 roku prace modernizacyjne zostały rozpoczęte w następujących wagonach:

 • typu 105N o numerach bocznych: 690, 691,
 • typu 105Na o numerach bocznych: 771, 772,
 • typu Kt4Dt o numerach bocznych: 103, 104, 105, 106, 113, 114.

W okresie od dnia 01 stycznia do dnia 29 lutego 2012 roku prace modernizacyjne zostały rozpoczęte w następujących wagonach:

 • typu Kt4Dt o numerach bocznych: 117, 118. 

W lutym 2012 r. zakończono modernizację dwóch tramwajów typu Tatra Kt4Dt o numerach bocznych 103 i 104, 
które wyjechały na linie, natomiast w kwietniu  na linie wyjechały zmodernizowane wagony Tatra KT4Dt o numerach bocznych 105 i 106.

Zakładana w projekcie modernizacja taboru tramwajowego przyczyni się bezpośrednio do poprawy jakości usług w komunikacji zbiorowej (tramwajowej). Pozwoli to na lepsze i skuteczniejsze niż do tej pory świadczenie usług komunikacyjnych na terenie aglomeracji, poprawi dostępność przestrzenną miasta i jego okolic, przyczyni się do zmniejszania niepożądanych zdarzeń w tramwajach i z ich udziałem (wypadki, zdarzenia przestępcze, akty wandalizmu, wykolejenia itp.).

Dzięki zastosowaniu nowocześniejszych rozwiązań technologicznych w modernizowanych wagonach projekt przyczyni się również do ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko (redukcja poziomu hałasu i zużycia energii, wzrost liczby pasażerów korzystających z transportu tramwajowego uznawanego za znacznie bardziej przyjazny dla środowiska niż drogowy) w związku z czym realizacja projektu przyczyni się do realizacji celu szczegółowego dla 6 osi priorytetowej RPO WZ jakim jest rozwijanie efektywnego, atrakcyjnego i przyjaznego dla środowiska transportu publicznego.

Dzięki realizacji zaplanowanych w projekcie działań zostanie osiągnięty jego cel główny, jakim jest realizacja zasad zrównoważonego rozwoju systemu transportowego w mieście Szczecinie poprzez poprawę sprawności funkcjonowania i atrakcyjności podróżowania transportem tramwajowym oraz stanu bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Cel ten jest zgodny z celem działania 6.4. opisanym powyżej.