Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników Tramwajów Szczecińskich Spółka z o.o.

Europejski Fundusz Społeczny - odnośnik do strony tutaj

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników TS Sp. z o.o. z uwzględnieniem przeszkolenia pracowników z grupy wiekowej 45+ oraz wdrożenie nowych rozwiązań związanych z zarządzaniem firmą. 

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju i podniesienia jakości usług transportu miejskiego, co jest komplementarne z Osią Priorytetową 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej", Poddziałanie 2.1.6 "Zintegrowany system transportu publicznego" RPO WZ.

Cele szczegółowe:

w odniesieniu do motorniczych tramwaju :

  • przełamanie oporu przed inicjatywami edukacyjnymi
  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez merytoryczne wskazanie znaczenia zasad bezpieczeństwa oraz znajomości interpretacyjnej Prawa o ruchu drogowym
  • zmiana w zakresie prawidłowych i profesjonalnych umiejętności w technice jazdy podczas kierowania pojazdem szynowym
  • podniesienie umiejętności w zakresie skutecznych reakcji na zagrożenia, w szczególności eliminowania stresu (mogącego mieć wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym)
  • nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów z pasażerami i innymi uczestnikami ruchu drogowego

w odniesieniu do kadry kierowniczej:

  • podniesienie umiejętności w zakresie nowoczesnych zasad zarządzania przedsiębiorstwem
  • wypracowanie i wdrożenie w firmie nowej strategii w zakresie: zarządzania wiekiem w firmie, intermentoringu oraz wdrażania nowych planów szkoleniowych pod potrzeby firmy.

 W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 247 pracowników Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o. (104 kobiety i 143 mężczyzn), w tym 222 motorniczych wytypowanych ze względu na wiek lub chęć podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych oraz cała kadra zarządzająca firmy - 25 osób.

Projekt nr WND-POKL.08.01.01-32-156/10 pn. ,,Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: 01.12.2010 r. - 29.02.2012 r.