Uzgadnianie dokumentacji

Uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie kolizji z infrastrukturą tramwajową, zwanej dalej kzit

 1. Zakres usługi:
  • stwierdzenie bezkolizyjnego położenia „obiektu” względem infrastruktury tramwajowej;
  • określenie minimalnej głębokości ułożenia sieci, instalacji;
  • określenie oraz zatwierdzenie warunków i rozwiązań technicznych koniecznych do zachowania przy budowie obiektów kolidujących z infrastrukturą tramwajową,
  • naniesienie innych uwag (warunków).
 2. Termin realizacji:
  1. Uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie KzIT odbywa się w terminie licząc od dnia złożenia/wpłynięcia wniosku do Kancelarii Spółki:
   • 14 dni w przypadku uzgodnienia dokumentacji projektowej sieci będącej w kolizji z infrastrukturą tramwajową,
   • 21 dni w przypadku uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektów innych niż sieci będącej w kolizji z infrastrukturą tramwajową.
 3. Usługi przeprowadza się na wniosek inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela.
 4. Wypełniony Wniosek wraz z załącznikami oraz kopią dowodu zapłaty, należy złożyć w Kancelarii Spółki lub przesłać za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego na adres Spółki. Wniosek można pobrać ze strony internetowej.
 5. Opłaty:
  1. Usługa uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie kolizji z infrastrukturą tramwajową  jest odpłatna.
  2. Opłata za wykonanie usługi wynosi:
   • 70 zł + VAT w przypadku dokumentacji projektowej każdej sieci będącej w kolizji z infrastrukturą tramwajową,
   • 200 zł + VAT w przypadku dokumentacji projektowej każdego obiektu innego niż sieci będącego w kolizji z infrastrukturą tramwajową.
  3. Kwoty wskazane powyżej należy powiększyć o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Wnioskodawca może dokonać zapłaty w kasie Spółki, mieszczącej się w budynku Zarządu lub wpłacając należność na konto Spółki -dane do przelewu bankowego poniżej.
  5. Faktury wystawiane są po opłaceniu Wniosku przez Wnioskodawcę.
 6. Odbiór dokumentacji:
  1. Wnioskodawca odbiera dokumentację, za pokwitowaniem, w Kancelarii Spółki lub w inny ustalony wcześniej sposób.

Dane do przelewu bankowego:

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin Konto Bankowe Pekao SA: 35 1240 3813 1111 0000 4375 6331
Na przelewie należy wpisać rodzaj usługi za którą wpłacana jest opłata
np. uzgadnianie dokumentacji projektowej lub wizja lokalna, przeglądy techniczne i odbiór wykonywanych prac (wg składanego wniosku)

Telefony kontaktowe
Wydział Infrastruktury Torowo – Sieciowej: 

 • 91 311 42 39
 • 91 311 42 53
 • 91 311 42 70
 • Fax 91 311 42 76

W związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie informuje, że jest administratorem zbioru danych osobowych, w którym znajdują się przekazane przez Pana/Panią dane osobowe; pełna informacja (Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych) znajduje się na stronie http://bip.ts.szczecin.pl/dokumenty/kategoria/4