Przeprowadzanie wizji lokalnych

Przeprowadzenie wizji lokalnych, przeglądów technicznych i odbiorów prac w zakresie kolizji z infrastrukturą tramwajową.

 1. Zakres usługi:
  1. wizja lokalna (oględziny) miejsc, przed przystąpieniem do prac projektowych;
  2. bieżąca kontrola realizacji prowadzonych prac;
  3. przegląd techniczny (sprawdzenie stanu technicznego) infrastruktury tramwajowej;
  4. odbiór wykonanych prac przez wykonawców (zewnętrznych);
  5. sporządzenie Protokołu wg załącznika nr 1 do zarządzenia.
 2. Termin realizacji:
  1. Termin ustalany jest indywidualnie przez pracownika odpowiedzialnego za realizację wniosku z wnioskodawcą, maksymalnie w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót.
  2. Usługi przeprowadza się na wniosek inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela.
  3. Wypełniony Wniosek wraz z załącznikami oraz kopią dowodu zapłaty, należy złożyć w Kancelarii Spółki lub przesłać za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego na adres Spółki. Wniosek można pobrać ze strony internetowej
 3. Opłaty:
  1. Usługa za przeprowadzanie wizji lokalnych, przeglądów technicznych i odbiorów wykonanych prac w zakresie kolizji z infrastrukturą tramwajową jest odpłatna.
  2. Opłata za wykonanie usługi wynosi: 150 zł + VAT.
  3. Kwotę wskazaną powyżej należy powiększyć o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Wnioskodawca może dokonać zapłaty w kasie Spółki, mieszczącej się w budynku Zarządu lub wpłacając należność na konto Spółki. -dane do przelewu bankowego poniżej.
  5. Faktury wystawiane są po opłaceniu Wniosku przez Wnioskodawcę.
 4. Odbiór protokołu:
  1. Wnioskodawca odbiera protokół, za pokwitowaniem, w Kancelarii Spółki lub w inny ustalony wcześniej sposób.

Dane do przelewu bankowego: 

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin Konto Bankowe Pekao SA: 35 1240 3813 1111 0000 4375 6331 
Na przelewie należy wpisać rodzaj usługi za którą wpłacana jest opłata 
np. uzgadnianie dokumentacji projektowej lub wizja lokalna, przeglądy techniczne i odbiór wykonywanych prac (wg składanego wniosku) 

Telefony kontaktowe 
Wydział Infrastruktury Torowo – Sieciowej:  

 1. 91 311 42 39
 2. 91 311 42 53
 3. 91 311 42 70
 4. Fax 91 311 42 76

W związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie informuje, że jest administratorem zbioru danych osobowych, w którym znajdują się przekazane przez Pana/Panią dane osobowe; pełna informacja (Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych) znajduje się na stronie http://bip.ts.szczecin.pl/dokumenty/kategoria/4