Klauzula informacyjna RODO (POIIŚ)

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70–456 Szczecin jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy/porozumienia zawartego z Administrującym (tzw. procesorem); dalszym przetwarzającym dane osobowe  są Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Klonowica 5, 71 –241 Szczecin, które są podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy/porozumienia zawartego z Gminą Miasto Szczecin.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w celu:
  1. zawarcia i wykonania niniejszej umowy;
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym;
  3. kontroli prawidłowości realizacji postanowień niniejszej umowy;
  4. ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, a także w celu dochodzenia ewentualnych uprawnień i roszczeń wynikających z niniejszej umowy;
  5. przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
  6. przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem POIiŚ 2014-2020. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO)  - w związku z:
  1. realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z następujących przepisów prawa:
   1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
   2. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami,   a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi  i pośredniczącymi,
   3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046   z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,
   4. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
   5. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
   6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  2. wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  3. realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 6. Administrator może przetwarzać różne rodzaje danych, w tym przede wszystkim:
  1. dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON;
  2. dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy;
  3. dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji;
  4. dane o charakterze finansowym, w tym szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego).
 7. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.
 8. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających;
  2. instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014-2020;
  3. podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POIiŚ 2014 - 2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii - na podstawie art. 15 RODO,
  2. prawo sprostowania swoich danych - na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO;
  5. prawo do przenoszenia swoich danych na podstawie art. 20 RODO - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji  (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany[1];
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych -  na podstawie     art. 21 RODO, jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 11. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujących kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.
 12. W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MIR jest możliwy:
  1. pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa;
  2. pod adresem poczty elektronicznej: lOD@miir.gov.pl.
 13. Informacje o danych osobowych zostały przekazane Instytucji Zarządzającej POIiŚ 2014-2020 przez podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających.
 14. Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.