O firmie

Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia z dniem 1 stycznia 2009 r. zakładu budżetowego pn. Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie, wstępując we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego zakładu.

Dzięki nieprzerwanej pracy nad poprawą jakości, inwestowaniem w rozwój, tabor tramwajowy oraz wykwalifikowaną kadrę jesteśmy w stanie zaoferować komfortowy i bezpieczny transport na najwyższym możliwym poziomie. 


Działalność

Podstawowym celem działania Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.  jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Szczecina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Przedmiot przeważającej działalności - 49, 31, Z, TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI

Pozostała działalność:

 1.  30, 20, Z,  PRODUKCJA LOKOMOTYW TRAMWAJOWYCH ORAZ TABORU TRAMWAJOWEGO Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ;
 2.  33, 17, Z,  NAPRAWA I KONSERWACJA LOKOMOTYW TRAMWAJOWYCH I TABORU TRAMWAJOWEGO;
 3.  42, 12, Z,  ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNYCH;
 4.  33, 12, Z,  NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN;
 5.  33, 14, Z,  NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH;
 6.  73, 12, B, WYNAJMOWANIE POWIERZCHNI NA CELE REKLAMOWE;
 7.  68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI I DZIERŻAWIONYMI;
 8.  85, 53, Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU;
 9.  82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 142 919 500 zł


Organa spółki

Zgromadzenie wspólników

Spółka jest jednoosobową spółką (100% udziałów) Gminy Miasto Szczecin. Zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej, funkcje Zgromadzenia Wspólników sprawuje Prezydent Miasta Szczecin. Uchwały wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników.

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza działa w składzie:

Przewodniczący:

 • Stanisław Lipiński

Wiceprzewodniczący:

 • Michał Kaczmarczyk

Sekretarz:

 • Bartłomiej Władysław Pachis

Członkowie:

 • Michał Pawłowski
 • Sylwia Julita Sokołowska
 • Wiesława Sznura

Zarząd

Zarząd Spółki jest jednoosobowy, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

Prezes Zarządu 

 • Krystian Wawrzyniak